jump to content

Swansea Bay City Region Welsh

Chwilio'r wefan

ARWEINWYR BAE ABERTAWE YN DATHLU BARGEN DDINESIG HANESYDDOL

20 Mar 2017

Mae'r buddsoddiad mwyaf erioed ar gyfer De-orllewin Cymru wedi cael ei sicrhau yn dilyn cymeradwyo Bargen Ddinesig arloesol Bae Abertawe.

Bydd Gweinidogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ymweld â Bae Abertawe ddydd Llun (20 Mawrth, 2017) i lofnodi’r Fargen ynghyd ag aelodau o Fwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Mae arweinwyr cynghorau Abertawe, Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro yn dathlu ar ôl sicrhau'r fargen gwerth £1.3 biliwn a fydd yn trawsnewid tirwedd economaidd yr ardal, yn rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi leol, ac yn creu bron 10,000 o swyddi newydd dros y 15 mlynedd nesaf.

Bydd y gwaith bellach yn dechrau ar un ar ddeg o brosiectau mawr, a fydd yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf ym meysydd ynni, gweithgynhyrchu clyfar, arloesedd a gwyddor bywyd, gyda buddsoddiad sylweddol yn seilwaith digidol y rhanbarth a sgiliau a thalent y gweithlu yn tanategu pob un.

Mae cyfanswm y pecyn buddsoddi yn cynnwys cyllid o £241 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, £396 miliwn o gyllid cyhoeddus arall a £637 miliwn gan y sector preifat.

Roedd Bwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe - yn cynnwys y pedwar awdurdod lleol ynghyd â Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a chwmnïau'r sector preifat - wedi gweithio gyda'i gilydd o dan Gadeiryddiaeth Syr Terry Matthews am fwy na blwyddyn i ddatblygu a chyflwyno cynnig y Fargen Ddinesig i Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru.

Penllanw hyn oll oedd cyflwyniad i Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a Gweinidogion eraill Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'u hymgynghorwyr, yn dilyn misoedd o herio a thrafodaethau trwyadl.

 

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Arweiniol Dinas-ranbarth Bae Abertawe ac Arweinydd Cyngor Dinas Abertawe: "Mae hwn ymhlith y buddsoddiadau mwyaf a welodd Cymru erioed, felly mae'n ddiwrnod hanesyddol i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe.

"Bydd y Fargen Ddinesig yn gwella bywydau pobl yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro drwy greu hyd at 10,000 o swyddi a buddsoddi mewn technoleg o'r radd flaenaf a fydd yn chwyldroi'r modd y mae sectorau megis ynni, gofal cymdeithasol, gofal iechyd ac entrepreneuriaeth yn cael eu darparu a'u cefnogi yma.

"Y nod ar hyd yr amser oedd sicrhau bod De-orllewin Cymru yn cael cyfran deg o fuddsoddiad er budd ein preswylwyr.

"Bydd y prosiectau arloesol a ddaw yn sgil y buddsoddiad yn cyflymu'r economi ranbarthol ac yn helpu i ddenu hyd yn oed rhagor o fuddsoddiad yn y dyfodol.

"Mae'r Fargen Ddinesig a gymeradwywyd hefyd yn newyddion ardderchog ar gyfer ein busnesau oherwydd nid yn unig bydd cyflwyno'r seilwaith digidol sy'n torri tir newydd yn helpu i groesawu a datblygu arloesedd, ond bydd adeiladu datblygiadau newydd yn rhoi hwb i'r gadwyn gyflenwi ranbarthol hefyd.

"Mae'n rhaid i ni roi clod mawr i bawb a fu'n rhan o gais y Fargen Ddinesig. Bydd dull 'Tîm Bae Abertawe' a ddefnyddiwyd gan y partneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat o fudd mawr i lawer o bobl yn y dyfodol agos, gyda'n ffocws bellach ar fynd ati ar unwaith i wario'r cyllid er mwyn sicrhau bod preswylwyr ar eu hennill cyn gynted â phosibl yn sgil y buddsoddiad."

 

Dywedodd Mark James CBE, Prif Weithredwr arweiniol Dinas-ranbarth Bae Abertawe a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae'r Fargen Ddinesig yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i atgyfnerthu ymhellach rôl y rhanbarth ym maes arloesi technolegol. 

“Bellach bydd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn arwain arloesi o ran datblygu a masnacheiddio atebion i rai o'r heriau mwyaf ym meysydd gwyddorau bywyd, ynni, gweithgynhyrchu clyfar, a rhwydweithiau digidol, a hynny mewn ardaloedd trefol a gwledig.

“Mae hwn yn gyfle unigryw i gynyddu ffyniant a chyfleoedd ar gyfer y rhanbarth.”

 

 

BETH MAE'R FARGEN DDINESIG YN EI OLYGU…

 

DAN ARWEINIAD SIR GAERFYRDDIN

Mae tri o'r prosiectau yn benodol ar gyfer Sir Gaerfyrddin sef Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn Llanelli; prosiect diwydiant creadigol yn Yr Egin yng Nghaerfyrddin; a menter sgiliau a thalentau a fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer yr 11 prosiect.

Mae'r Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn Llynnoedd Delta, yn cael ei arwain gan y Cyngor o dan Raglen ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd), sef partneriaeth rhwng Byrddau Iechyd Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Abertawe.

Nod y prosiect gwerth £200 miliwn yw creu 1853 o swyddi o ansawdd uchel a rhoi hwb sylweddol o £467 miliwn i'r economi dros 15 mlynedd.

Mae'r cynigion yn cynnwys Athrofa Gwyddor Bywyd ynghyd â labordy a chlinig a chyfleuster meithrin ar gyfer dechrau busnes, gwaith ymchwil a datblygu; canolfan llesiant lle bydd canolfan hamdden a chwaraeon newydd o'r radd flaenaf, canolfan llesiant, gwesty llesiant a phentref cymorth byw a fydd oll yn gysylltiedig ac wedi'u lleoli mewn parc eco 'gwyrdd.'

Mae'r Egin yn cynnwys adeiladu hwb creadigol a digidol a datblygu clwstwr ar gyfer sector y diwydiannau creadigol. Bydd yn creu tua 203 o swyddi ac yn helpu'r economi leol, ynghyd â rhoi hwb i'r Gymraeg.

Bydd menter sgiliau a thalentau yn darparu llwybrau addysgol a hyfforddiant er mwyn cefnogi gweithlu'r genhedlaeth nesaf drwy ddarparu sgiliau sector penodol sydd eu hangen arnynt er mwyn bodloni anghenion themâu'r Fargen Ddinesig sef Digidol, Llesiant a Gwyddorau Bywyd, Ynni a Gweithgynhyrchu Clyfar.

 

Dywedodd y Cyng. Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae hwn yn gyfle unigryw i Sir Gaerfyrddin a'r rhanbarth ehangach  gynyddu ffyniant a chyfleoedd. Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu cynaliadwyedd economi Sir Gaerfyrddin yn y tymor hir gan greu swyddi, twf a chyfleoedd hyfforddiant.

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i'r rhanbarth; mae lefel y buddsoddiad dan sylw yn un na welwyd mo'i thebyg o'r blaen.  Bydd y Fargen Ddinesig yn ein galluogi i ddarparu'r hyn rydym wedi gweithio mor galed i'w gyflawni a bydd busnesau a phobl leol ar eu hennill yn fuan yn sgil hynny.”

 

----

 

DAN ARWEINIAD ABERTAWE

 

Mae nifer o brosiectau'n rhan o'r Fargen Ddinesig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau.

O dan y prosiect hwn, bydd 100,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd newydd, hyblyg a fforddiadwy yn cael eu hadeiladu yn Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas, a hynny ar gyfer busnesau technolegol fel rhan o bentref digidol a fydd yn cael budd o seilwaith digidol o'r radd flaenaf.

Bydd hyn yn helpu i gefnogi talent arloesi ac entrepreneuraidd lleol gan ganiatáu i'r busnesau hyn ymsefydlu a ffynnu.

Hefyd bydd y Fargen Ddinesig yn arwain at greu pentref blychau 215,000 troedfedd sgwâr yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn SA1 sy'n cael ei hadeiladu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar hyn o bryd.

Gan ddefnyddio cynwysyddion morgludo bydd hyn yn darparu lle fforddiadwy ar gyfer cwmnïau newydd sy'n gysylltiedig â rhaglen academaidd y brifysgol.

Bydd cymeradwyo'r Fargen Ddinesig hefyd yn golygu bod modd digidoleiddio'r arena dan do â 5,000-6,000 o seddi y bwriedir ei hadeiladu ar safle datblygu Dewi Sant yng nghanol y ddinas, yn ogystal â datblygu sgwâr digidol â sgriniau digidol o'r radd flaenaf a gwaith celf digidol.

At ei gilydd, bydd Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, sy'n werth £169 miliwn, yn creu dros 1,300 o swyddi. Yn ogystal bydd y pentref digidol yn Ffordd y Brenin yn ategu cynlluniau ehangach i ddatblygu ardal gyflogaeth yn Ffordd y Brenin, a dyna pam y bydd yr amgylchedd yno yn cael ei wella'n fuan i helpu i ddenu cyflogwyr mawr.

 

Dywedodd y Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: "Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol i Abertawe a Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn ei gyfanrwydd oherwydd bydd cymeradwyo'r Fargen Ddinesig yn arwain at fwy o fuddsoddiad nag erioed o'r blaen, gan helpu i wella bywydau miloedd o bobl.

"Ar draws y rhanbarth, bydd buddsoddiad y Fargen Ddinesig yn creu mwy na 9,500 o swyddi newydd, gan greu cyfleoedd i bobl gael cyflogaeth â chyflog da.

"Yn ogystal â chefnogi busnesau lleol i ymsefydlu, ffynnu a chreu cyfleoedd am gyflogaeth o ansawdd uchel, bydd y prosiectau rydym wedi eu clustnodi ar gyfer Abertawe yn trawsnewid yr hyn sydd gan Abertawe i'w gynnig o ran diwylliant ac adloniant, yn sgil digidoleiddio arena dan do a fydd yn denu rhai o gerddorion, comedïwyr, arddangosfeydd a chynadleddau gorau y byd i ganol y ddinas. Bydd hyn yn denu rhagor o ymwelwyr ac yn cynyddu gwariant i'n busnesau presennol, yn ogystal â chreu llawer mwy o gyfleoedd i gwmnïau'r cadwyni cyflenwi lleol yn ystod y gwaith adeiladu.

"Nod dull 'Tîm Bae Abertawe' rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat rydym wedi'i ddatblygu dros y blynyddoedd diwethaf bob amser oedd cyflawni prosiectau arloesol er budd preswylwyr lleol. Mae'n destun balchder mawr ein bod ni wedi cyflawni ein haddewidion drwy sicrhau bod Abertawe yn cael ei chyfran deg gan Lywodraeth y DU.

"Ein ffocws bellach fydd gweithredu'n gyflym i sicrhau bod pobl Abertawe yn cael budd o'r buddsoddiad hwn cyn gynted â phosibl."

 

----

 

DAN ARWEINIAD SIR BENFRO

 

Mae Sir Benfro yn ymwneud â thri chynllun allweddol sy'n rhan o'r Fargen Ddinesig. 

Dan arweiniad Porthladd Aberdaugleddau, mae Ardal Forol Doc Penfro yn brosiect gwerth £76 miliwn i sefydlu canolfan ynni morol yng nghyffiniau dyfrffordd Aberdaugleddau.

Bydd y cyfleuster hwn o safon fyd-eang ac yn ganolfan ar gyfer datblygu, cynhyrchu, profi a defnyddio ynni morol yn nociau'r llynges yn y dref.  

Mae'r ddau gynllun arall - a gaiff eu cyflwyno ledled y rhanbarth - yn cynnwys gwella cysylltedd band eang a dyfeisiau symudol a chreu diwydiant newydd ar sail cynhyrchu ynni mewn modd arloesol a chynaliadwy. 

 

Dywedodd y Cyng. Jamie Adams, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: "Mae'r cyhoeddiad hwn yn benllanw blynyddoedd o waith caled gan Arweinwyr, Prif Weithredwyr, a swyddogion nid yn unig o awdurdodau lleol y rhanbarth, ond hefyd o brifysgolion, byrddau iechyd, a'r sector preifat.

“Mae Porthladd Aberdaugleddau wedi ffurfio partneriaeth ag Ynni Môr Cymru, ORE Catapult a Wave Hub ac yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Abertawe a Choleg Sir Benfro.

“Gyda'i gilydd maen nhw ar fin ysgogi dulliau arloesol a sicrhau masnacheiddio technoleg cerrynt llanw a thechnoleg y tonnau yng Nghymru.

“Bydd yn gwneud cyfraniad hollbwysig i economi Cymru; gan gynyddu cynhyrchiant, potensial allforio, a chyfleoedd cyflogaeth fedrus ar gyfer heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.”

 

----

 

DAN ARWEINIAD CASTELL-NEDD PORT TALBOT

 

Datblygiad newydd a fyddai'n cael ei sefydlu yng Nghastell-nedd Port Talbot i ddenu clystyrau o gwmnïau uwch-dechnoleg, a fodelwyd ar ddull llwyddiannus yng Nghanada a ddatblygwyd gan Syr Terry Matthews.

Bydd Canolfan Ragoriaeth Gwasanaethau Digidol y Genhedlaeth Nesaf (CENGS) wrth wraidd yr uwch-hwb digidol rhanbarthol, gan ddarparu cyfleuster dadansoddi data a fyddai'n cefnogi masnacheiddio syniadau entrepreneuriaid drwy newid syniadau arloesol yn gynnyrch a gwasanaethau newydd.

Nod CENGS yw sicrhau bod y DU yn arweinydd byd-eang wrth fasnacheiddio technolegau a fydd yn tanategu'r genhedlaeth nesaf o wasanaethau cyfathrebu byd-eang sy'n cydgyfeirio.

Bydd y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer yn targedu prosiectau tai newydd a gwaith ôl-ffitio i dai sy'n bodoli eisoes.  Yn cael ei arwain gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar ran y rhanbarth, bydd y rhaglen hon yn sicrhau cartrefi carbon isel arloesol.

Bydd y prosiect yn cefnogi targedau lleihau carbon, diogelwch y cyflenwad tai yn y rhanbarth a lleihau'r galw ar systemau'r gridiau trydan a nwy.

Un o'r prif nodau fydd lleihau tlodi tanwydd a'i effaith ar iechyd a llesiant, ynghyd â ffocws ar gysylltedd digidol a mesur clyfar.

Bydd cynllun peilot i ddatblygu tai newydd yn cael ei adeiladu yng Nghastell-nedd ac yna bydd y cysyniad yn cael ei gyflwyno ledled y rhanbarth.

Byddai'r Ganolfan Gwyddoniaeth Dur yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan ddarparu Canolfan Arloesi Mynediad Agored ar gyfer sector dur y Deyrnas Unedig a'i gadwyni cyflenwi. Byddai'n adeiladu ar ragoriaeth ranbarthol ac ymrwymiad diweddar Tata i'r sector dur i ddatblygu nwyddau carbon positif, prosesau creu dur sy'n gydnaws â'r amgylchedd a'r cadwyni cyflenwi a deunyddiau adeiladu newydd.

Mae'n adeiladau ar y cryfderau rhanbarthol o ran cynhyrchu dur a phartneriaethau cryf rhwng y byd busnes a'r byd academaidd i ddatblygu ymchwil a chadwyni cyflenwi.

Nod y prosiect yw sicrhau bod dyfodol tymor hir ar gyfer y sector dur gan wneud y Ddinas-ranbarth yn ganolfan naturiol ar gyfer ymchwil i wyddoniaeth dur a'i ddatblygiad yn y Deyrnas Unedig.

 

Dywedodd y Cyng. Ali Thomas OBE, Arweinydd Gyngor Castell-nedd Port Talbot:  “Mae’r Fargen Ddinesig yn darparu cyfrwng hirdymor pwysig er mwyn cynyddu cydnerthedd economaidd yn ein rhanbarth, ailstrwythuro ein heconomi a chreu cyfleoedd ar gyfer ein pobl ifanc yn arbennig.

Nid yn unig y bydd yn ein helpu i ddefnyddio technolegau digidol i wella cynhyrchiant a’r gallu i gystadlu yn ein heconomi rhanbarthol, bydd hefyd yn ein helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd, effeithlonrwydd ynni ac arloesi yn y sector iechyd a llesiant yn ein cymunedau lleol.

Rwyf yn arbennig o falch o weld fod pecyn y fargen ddinesig yn cynnwys prosiectau i gefnogi swyddi presennol a thyfu cadwyni ynni yn ein busnesau a’n diwydiannau, gan gynnwys ym meysydd dur, adeiladu a pheirianneg.”

Back to newsBack to news
Back to top