jump to content

Swansea Bay City Region Welsh

Chwilio'r wefan

Croesawu ymrwymiad y Canghellor i Ddinas-ranbarth

24 Nov 2016

Mae arweinwyr Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ailymrwymo i gefnogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gwnaeth Philip Hammond, y Canghellor, ei gyhoeddiad yn ystod ei Ddatganiad yr Hydref i'r Senedd yn gynharach y prynhawn yma (Dydd Mercher, 23 Tachwedd).

Gallai cais y rhanbarth am Fargen Ddinesig, petai'n cael ei gymeradwyo, fod yn werth biliynau o bunnoedd i Fae Abertawe yn yr 20 mlynedd nesaf.

Drwy ganolbwyntio ar sicrhau bod y rhanbarth yn uwch-hwb digidol drwy fuddsoddi'n sylweddol mewn seilwaith digidol, byddai'r cynigion ar gyfer Bargen Ddinesig 'Arfordir y Rhyngrwyd' yn dod â manteision mawr i Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Amcangyfrifir y byddai'r Fargen Ddinesig yn werth £3.3 biliwn i economi De-orllewin Cymru, gan helpu i greu cyfleoedd am filoedd o swyddi i bobl sy'n byw yn Abertawe a phobl eraill.

Dywedodd y Syr Terry Matthews, Cadeirydd Dinas-ranbarth Bae Abertawe:

"Mae'n newyddion gwych bod y Canghellor wedi ailymrwymo i Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn Natganiad yr Hydref heddiw.

"Rydym yn falch o gael cefnogaeth lawn y Llywodraeth wrth i ni weithio tuag at greu ffyniant economaidd cynaliadwy i'r bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn buddsoddi yn ein dinas-ranbarth.

“Ein gweledigaeth yw y bydd De-orllewin Cymru yn Ddinas-ranbarth Ewropeaidd hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig erbyn 2030, sy'n cael ei gydnabod ledled y byd am ei wybodaeth a'i arloesedd.

"Rydym eisoes wedi cymryd camau breision ymlaen tuag at gyflawni hyn, ac mae buddsoddiad sylweddol eisoes wedi'i wneud ac mae rhagor ar y gweill.Mae'r gefnogaeth yr ydym wedi'i chael heddiw gan y Canghellor yn rhoi mwy o gryfder i ni wrth i ni fynd ati i gyflawni ein Strategaeth Adfywio Economaidd.

"Rydym hefyd yn falch o glywed bod y Canghellor wedi neilltuo cyllid i greu rhanbarthau band eang 5G o gwmpas y Deyrnas Unedig.Rydym eisoes yn gosod Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn borth rhyngwladol o ran y rhyngrwyd, gan ddatblygu a chyflawni ceisiadau digidol newydd a datblygu Bae Abertawe yn Arfordir y Rhyngrwyd.

"Mae'r farchnad fyd-eang o ran gwasanaethau a rhwydweithiau band eang newydd yn tyfu'n gyflym iawn, yn enwedig ar gyfer 5G - rhwydwaith di-wifr y genhedlaeth nesaf.Rydym yn gweithio tuag at hyn gyda phartneriaid, â gweledigaeth i arwain o ran gwella cysylltedd band eang, yn benodol mewn lleoliadau gwledig.

“Rydym yn edrych ymlaen at roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Canghellor wrth i ni symud ymlaen."

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: "Roedd cyhoeddiad y Canghellor yn hynod o galonogol i bobl yn Abertawe, yn ogystal ag ardal gyfan De-orllewin Cymru. Bydd y cynigion hyn yn creu miloedd o swyddi, yn denu buddsoddiad mawr gan y sector preifat ac yn rhoi hwb sylweddol i'r economi ranbarthol.

"Byddai Bargen Ddinesig a gymeradwyir yn trawsnewid Bae Abertawe, gan helpu i adfywio lles economaidd y rhanbarth drwy sicrhau bod Bae Abertawe wrth wraidd mentergarwch ac arloesedd digidol byd-eang.

"Byddai hyn o fudd i'r busnesau presennol, yn helpu i drechu tlodi drwy greu cyfleoedd cyflogaeth, ac yn annog cwmnïau entrepreneuraidd newydd i fuddsoddi a ffynnu yn Abertawe. Byddai ein cais am Fargen Ddinesig yn chwyldroi'r ffordd y mae gwaith sectorau megis ynni, iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei gyflawni yma, gan helpu i godi proffil Abertawe ymhellach ym mhob rhan o'r byd yn ddinas sy'n croesawu busnesau ac sydd ar flaen y gad o ran arloesi.

"Ynghyd â'r arweinwyr busnes sy'n cefnogi ein cais, byddaf yn mynd i Lundain rywbryd yn yr wythnosau nesaf i gwrdd ag Alun Cairns, yr Ysgrifennydd Gwladol, i bwysleisio ymhellach fod y cais yn cael ei gymeradwyo cyn gynted â phosibl. Rydym yn gobeithio y bydd ein cais am Fargen Ddinesig yn cael ei gymeradwyo yn y misoedd nesaf."

 

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cwmpasu pedair ardal awdurdod lleol sef Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Y weledigaeth ar gyfer y rhanbarth yw y bydd De-orllewin Cymru yn Ddinas-ranbarth Ewropeaidd hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig erbyn 2030, sy'n cael ei gydnabod yn economi Gwybodaeth ac Arloesi ddatblygol.

City_Deal_cover.JPG

 

Back to newsBack to news
Back to top